ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
Kantharalak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการ รักษาความปลอดภัยเบื้องต้นแก่บุคลากรศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

        เมื่อวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 นาฬิกา นางสาวอภิณห์พร  เพชรวรวิวัฒน์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด
กันทรลักษ์ เป็นประธานกล่าวเปิด “โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยเบื้องต้นแก่บุคลากรศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ประจำปี พ.ศ.2562” โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ประจำสำนักงานสงค์เคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอุบลราชธานี มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม เพื่อให้บุคลากรศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะในการรักษาความปลอดภัยเบื้องต้น ทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการแก้ไขสถานการณ์เหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยอันอาจเกิดขึ้นภายในบริเวณศาลและเพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่บุคลากรและประชาชนที่มาติดต่อราชการศาล ณ ห้องประชุมรพีพัฒนศักดิ์ อาคารศาลจังหวัดกันทรลักษ์
อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ


image เอกสารแนบ