ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
Kantharalak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ เข้าศึกษาดูงานตาม โครงการ “ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร” ศาลจังหวัดอุบลราชธานี
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม ๒๕๖3 เวลา 09.00 นาฬิกา นางสาวอภิณห์พร  เพชรวรวิวัฒน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกันทรลักษ์ พร้อมด้วยนางปุญชรัศมิ์  อภิสิทธิ์
ผู้อำนวยการฯ และข้าราชการศาลจังหวัดกันทรลักษ์ เข้าศึกษาดูงานศาลจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานได้เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาระบบงานธุรการของศาลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ในการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการศาล โดยมีนายสมคิด  ใจกระเสน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ จากนั้นได้ศึกษา
ดูงานในส่วนงานต่าง ๆ ณ ศาลจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี


image เอกสารแนบ