ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
Kantharalak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ เข้าศึกษาดูงานตาม โครงการ “ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร” ศาลแขวงอุบลราชธานี
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image

            เมื่อวันที่ 12 มีนาคม ๒๕๖3 เวลา 13.30 นาฬิกา นางสาวอภิณห์พร  เพชรวรวิวัฒน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกันทรลักษ์ พร้อมด้วยนางปุญชรัศมิ์  อภิสิทธิ์ ผู้อำนวยการฯ และข้าราชการศาลจังหวัดกันทรลักษ์ เข้าศึกษาดูงานศาลแขวงอุบลราชธานี เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานได้เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาระบบงานธุรการของศาลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ในการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการศาล โดยมีนางนัดดา  โชคบุญธิยานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ จากนั้นได้ศึกษาดูงานในส่วนงานต่าง ๆ ณ ศาลแขวงอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี


image เอกสารแนบ