ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
Kantharalak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ จัดโครงการไกล่เกลี่ยออนไลน์ (Online Mediation) “ ไม่ต้องมาศาล อยู่บ้านก็ไกล่เกลี่ยได้ ”

    ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ จัดโครงการไกล่เกลี่ยออนไลน์ (Online Mediation) ช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เนื่องจากปัจจุบันสำนักงานศาลยุติธรรมมีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนการนำนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการคดีและการให้บริการแก่คู่ความและประชาชนทั่วไปประกอบกับปัจจุบันมีสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ จึงได้นำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์ (Online Mediation) มาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คู่พิพาทหรือคู่ความให้สามารถดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องหรือไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างพิจารณาคดีของศาล (ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาล) ได้ง่ายขึ้น ด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม คู่พิพาทหรือคู่ความไม่ต้องเสียเวลามาศาลหลายนัด เมื่อถึงวันนัดพิจารณาคดีในกรณีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 สามารถมาทำบันทึกข้อตกลงระงับข้อพิพาท หรือกรณีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างพิจารณาคดี ก็สามารถมาทำสัญญาประนีประนอมยอมความได้ โดยไม่ต้องเลื่อนคดี โดยข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์นั้นเป็นความลับ ลดเวลา และประหยัดค่าใช้จ่าย ด้วยความพึงพอใจของทุกฝ่าย


image รูปภาพ
image
image
image
image

image เอกสารแนบ