ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
Kantharalak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ร่วมออกหน่วยบริการ ตามโครงการ “อำเภอยิ้มเคลื่อนที่” เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓

วันนี้ (วันที่ 26 พฤศจิกายน ๒๕๖๓) เวลา ๐9.0๐ นาฬิกา นางสาวอภิณห์พร  เพชรวรวิวัฒน์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกันทรลักษ์ มอบหมายให้ นายพิสิฐ  นิติพานจันทร์กุล นิติกรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนายวชิรวิชญ์  พุ่มจันทร์ นิติกรชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ดำเนินกิจกรรมโครงการศาลจังหวัดกันทรลักษ์ นำความรู้สู่ชุมชน ประจำปี ๒๕๖4 ออกหน่วยบริการร่วมกับโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ของอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนในท้องที่ห่างไกล โดยการแจกแผ่นพับเผยแพร่ความรู้กฎหมาย เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 20 ตรี การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์ การปล่อยชั่วคราวด้วยคำร้องใบเดียว การตั้งผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว การทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ และนวัตกรรมต่าง ๆ ที่ศาลจังหวัดกันทรลักษ์นำมาใช้ในการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน รวมทั้งให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชนที่สนใจ ณ โรงเรียนบ้านโคกเจริญ ตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ


image รูปภาพ
image
image
image
image

image เอกสารแนบ