ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
Kantharalak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image

เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖4 เวลา 16.3๐ - 18.30 นาฬิกา ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ ภายใต้ชื่อโครงการวิทยากรตัวคูณ การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ Infographic” โดยมีนายผจงกฤต  พัดเอี่ยม เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากร เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ในการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ Infographic และเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีเกี่ยวกับแนวคิดในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบงานโดยการนำเสนอข้อมูลด้วย Infographic และสามารถนำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับไปพัฒนางานด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ณ ห้องประชุมรพีพัฒนศักดิ์ ศาลจังหวัดกันทรลักษ์


image เอกสารแนบ