ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
Kantharalak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์บูรณาการร่วมกับศาลจังหวัดเดชอุดม จัดอบรม "การใช้ระบบบริหารข้อมูลรักษาความปลอดภัยศาลยุติธรรม" ผ่านระบบ Google Meet

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา นางศิริพร โสรัจจ์ ละการชั่ว ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงธนบุรีช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกันทรลักษ์ และ นางสาวรุ่งทิพย์ เจริญพงศ์อนันต์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดปทุมธานี ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเดชอุดม พร้อมด้วยบุคลากรศาลจังหวัดกันทรลักษ์และศาลจังหวัดเดชอุดม ร่วมรับฟังการบรรยาย ผ่านระบบ Google Meet ในหัวข้อ “การใช้ระบบบริหารข้อมูลรักษาความปลอดภัยศาลยุติธรรม” โดยวิทยากร นายสุชาติ  สิมขาว นิติกรปฏิบัติการ ศาลจังหวัดเดชอุดม ทั้งนี้ เนื่องจากศาลจังหวัดกันทรลักษ์ โดยกลุ่มงานเจ้าพนักงานตำรวจศาลได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบบริหารข้อมูลรักษาความปลอดภัยของศาล (Court Security Management System : CSMS) โดยนำระบบปฏิทินปฏิบัติงานเจ้าพนักงานตำรวจศาล (Court Marshal Work Schedule System : CWSS) ที่พัฒนาโดยศาลจังหวัดเดชอุดม มาบูรณาการร่วมกับโครงการจุดตรวจ QR Code โดยศาลจังหวัดกันทรลักษ์ และพัฒนาระบบให้อยู่ในรูปแบบ Mobile Application "App Sheet" โดยมีแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลลงบนเซิร์ฟเวอร์ และมีการแจ้งเตือนผ่านระบบ Line CSMS : Notify ซึ่งได้ร่วมกันพัฒนาระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ