ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
Kantharalak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีผู้บริโภคผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีผู้บริโภคทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประชุมทางจอภาพผ่านแอปพลิเคชัน กูเกิลมีต (Google Meet) โดยคู่ความไม่ต้องเดินทางมาศาล ตามประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ ใช้วิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease : Covid - 19) ฉบับที่ ๓ ทั้งนี้ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องเดินทางมาศาล ประหยัดค่าใช้จ่าย และลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ