ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
Kantharalak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ จัดอบรมเพิ่มพูนความรู้และทักษะการปลดทำลายสำนวนความและเอกสาร ผ่านระบบ Google Meet

เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา นางศิริพร โสรัจจ์ ละการชั่ว ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงธนบุรีช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกันทรลักษ์ เป็นประธานในการเปิดอบรมเพิ่มพูนความรู้และทักษะการปลดทำลายสำนวนความและเอกสาร ผ่านระบบ Google Meet ซึ่งศาลจังหวัดกันทรลักษ์ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะการปลดทำลายสำนวนความและเอกสาร สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ