ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
Kantharalak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ​ไกล่เกลี่ยออนไลน์ และพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ไกล่เกลี่ยออนไลน์ และพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ (Line) ตามประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้วิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease : Covid - 19) ฉบับที่ ๔ โดยคู่ความสามารถตกลงกันได้ ศาลจึงให้ลงลายมือชื่อในสัญญาประนีประนอมยอมความ และรายงานกระบวนพิจารณา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย และลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙


image รูปภาพ
image

image เอกสารแนบ