ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
Kantharalak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ โครงการศาลจังหวัดกันทรลักษ์ "นำความรู้สู่ชุมชน" ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา นายธรรมสรณ์ ปทุมมาศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมุกดาหาร ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกันทรลักษ์ มอบหมายให้ นายวชิรวิชญ์ พุ่มจันทร์ นิติกรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ดำเนินกิจกรรมโครงการศาลจังหวัดกันทรลักษ์ นำความรู้ สู่ชุมชน ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓ ออกหน่วยบริการร่วมกับโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ของอำเภอกันทรลักษ์ เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนในท้องที่ห่างไกล โดยออกเผยแพร่ให้ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวด้วยคำร้องใบเดียว การตั้งผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว การทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ การคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในคดีอาญา การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๐ ตรี การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์ และนวัตกรรมต่างๆ ที่ศาลจังหวัดกันทรลักษ์นำมาใช้ในการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน รวมทั้งให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชนที่สนใจ ณ วัดบ้านรุง ตำบลรุง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ


image เอกสารแนบ