ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
Kantharalak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย ด้านอัคคีภัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา นายธรรมสรณ์ ปทุมมาศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมุกดาหาร ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกันทรลักษ์ พร้อมด้วย นางสาวกานต์พิชชา แก้วมณี ผู้อำนวยการ ฯ และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ เข้าร่วมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมี พ.จ.อ.เทวเทพ โป๊ะเงิน หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ และคณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อให้บุคลากรในศาลจังหวัดกันทรลักษ์ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดับเพลิง การหนีไฟเบื้องต้นทราบขั้นตอนวิธีการใช้งานอุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้น และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ณ ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ


image เอกสารแนบ