Accessibility Tools

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
Kantharalak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ มอบเงินรางวัลประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖image
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา นายสวัสดิ์ สมแก้ว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกันทรลักษ์ มอบหมายให้ นางพรพักตร์ สเตธัม ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดกันทรลักษ์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ มอบเงินรางวัล ซึ่งได้รับจัดสรรจากสำนักงานศาลยุติธรรม เนื่องในโอกาสผลการประเมินการปฏิบัติราชการของศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้รับการจัดสรรเงินรางวัลประจำปี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงสร้างความรักสามัคคีในหน่วยงาน ณ ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ


image เอกสารแนบ