Accessibility Tools

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
Kantharalak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ เข้ารับการตรวจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗image
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๓๐ นาฬิกา ศาลจังหวัดกันทรลักษ์เข้ารับการตรวจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมี คณะผู้พิพากษา ฯ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการ ฯ และบุคลากรศาลจังหวัดกันทรลักษ์ เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี ในการนี้ ได้รับความร่วมมือจากกรมอนามัย ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี จัดบุคลากรทางการแพทย์ให้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรของศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ณ ห้องประชุมรพีพัฒนศักดิ์ อาคารศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ


image เอกสารแนบ