ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
Kantharalak Provincial Court

ขั้นตอนการขอปล่อยชั่วคราว
โดยไม่มีหลักประกัน / คำร้องใบเดียว

หลักเกณฑ์การยื่นคำร่้องขอปล่อยชั่วคราว

ทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ

คำแนะนำของประธานศาลฎีกา
ว่าด้วย
การขยายโอกาสในการเข้าถึงสิทธิที่จะได้รับการปล่อยชั่วคราว พ.ศ.๒๕๖
คำแนะนำของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการใช้มาตรการกำกับดูแลในระหว่างปล่อยชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๖๔
- ระบียบราชการว่าด้วยการแต่งตั้งผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว พ.ศ.๒๕๖๓

- ระบียบราชการว่าด้วยการแต่งตั้งผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว พ.ศ.๒๕๖๔

MOU

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
+
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

แบบฟอร์ม

  - คำร้องใบเดียว <<

  - การตั้งผู้กำกับดูแล <<

 - แบบสัญญาประกัน-ชั้นพิจารณา <<

 - แบบสัญญาประกัน-ชั้นสอบสวน <<

 

  กลับหน้าหลัก