ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
Kantharalak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ จัดอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยี เพื่อการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท สำหรับผู้ประนีประนอม ผ่านระบบ Google Meet

เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา นางศิริพร โสรัจจ์ ละการชั่ว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกันทรลักษ์ เป็นประธานเปิดโครงการ “อบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท สำหรับผู้ประนีประนอม” และบรรยายหัวข้อ นโยบายการไกล่เกลี่ยออนไลน์ของศาลยุติธรรม โดยในการนี้ นางสาวกานต์พิชชา แก้วมณี ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดกันทรลักษ์ เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ จริยธรรมของผู้ประนีประนอม และการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประนีประนอมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และนายพิสิฐ นิติพานจันทร์กุล นิติกรชำนาญการพิเศษและนายศาสตราวุฒิ บัวศรี นิติกร เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ ขั้นตอน และวิธีการเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์ เครื่องมืออุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ใช้ในการไกล่เกลี่ยออนไลน์ โดยวิธีการประชุมทางจอภาพ ผ่านระบบ Google Meet แก่คณะผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดกันทรลักษ์


image รูปภาพ
image
image
image
image

image เอกสารแนบ