ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
Kantharalak Provincial Court

News
ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม อบรมพัฒนาจิตออนไลน์เฉลิมพระเกียรติ ผ่านระบบ Google Meet ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ร่วมเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ จัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔” ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ร่วมพิธีกล่าวอาศิรวาทถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในระบบอิเล็กทรอนิกส์


>> ประกาศศาลจังหวัดกันทรลักษ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้พิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๖๔ new
>> ประกาศศาลจังหวัดกันทรลักษ์ เรื่อง การบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔) new
>> ประกาศศาลจังหวัดกันทรลักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้แสดงความประสงค์เป็นผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว ในศาลจังหวัดกันทรลักษ์
>> ประกาศศาลจังหวัดกันทรลักษ์ เรื่อง รับสมัครผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว ในศาลจังหวัดกันทรลักษ์  new
>> ประกาศศาลจังหวัดกันทรลักษ์ เรื่อง  เปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ (วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔) 
>> ประกาศศาลจังหวัดกันทรลักษ์ เรื่อง การใช้วิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease : Covid-๑๙) สำหรับคดีแพ่ง
>>  แนวทางปฏิบัติงานการสอบถามผู้ต้องหาหรือทำการไต่สวนพยานหลักฐานในการออกหมายขังผู้ต้องหาครั้งแรกในลักษณะการประชุมทางจอภาพหรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease : Covid-๑๙) ของศาลจังหวัดกันทรลักษ์ พ.ศ.๒๕๖๔
>>  ระเบียบศาลจังหวัดกันทลักษ์ว่าด้วยการสอบถามผู้ต้องหาหรือทำการไต่สวนพยานหลักฐานในการผัดฟ้อง ฝากขังและออกหมายขังผู้ต้องหาในลักษณะการประชุมทางจอภาพ พ.ศ. ๒๕๖๔
>> คำแนะนำ เรื่อง การเตรียมความพร้อมและการปฏิบัติตนของผู้ที่เกี่ยวข้องในการร่วมไต่สวนคำร้องขอจัดการมรดก และคำร้องขอให้ศาลสั่งเป็นคนสาบสูญโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของศาลจังหวัดกันทรลักษ์ 
>> แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไต่สวนคำร้องขอจัดการมรดกที่ไม่มีผู้คัดค้าน และคำร้องขอให้ศาลสั่งเป็นคนสาบสูญที่ไม่มีผู้คัดค้าน โดยระบบอิเล็กทรอนิส์ ในสถานการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
>> ประกาศจังหวัดกันทรลักษ์ เรื่อง การเปิดให้บริการไต่สวนคำร้องขอจัดการมรดก คดีร้องขอให้ศาลสั่งเป็นคนสาบสูญโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในสถานการแพ่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease : Covid-๑๙) _ประกาศวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ 

>> ประกาศศาลจังหวัดกันทรลักษ์ เรื่อง กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานให้บริการประชาชน ประกาศวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
>> ประกาศศาลจังหวัดกันทรลักษ์ เรื่อง กำหนดมาตรฐานระยะเวลาในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ประกาศวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
>> เรื่อง แนวปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease : Covid-๑๙) 
>> เรื่อง  แนวปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease : Covid-๑๙)
>> เรื่อง แนวทางการกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙       <<<< คลิกเปิดเอกสาร           
>> เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับหรือส่งเอกสาร    <<< คลิกเปิดเอกสาร  
>> เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  ในห้องพิจารณาคดี       <<<< คลิกเปิดเอกสาร               
>> เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  ในศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท   <<<< คลิกเปิดเอกสาร 


  

เมูนูระบบงานศาล

เข้าระบบ


วีดีโอ D-Court

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
จองคิวนัด

คลิก >>>    บันทึกจองนัดคิวประชุมผ่านจอภาพ    <<<    

หมายเหตุ   1. นัดอ่านคำพิพากษาคดีทุกวันยกเว้นวันจันทร์ รับวันละ 3 คดี เวลา 09.00 - 12.00 นาฬิกา
                      2. นัดสืบพยานทางจอภาพทุกวันยกเว้นวันจันทร์ รับวันละ 1 คดี เวลา 09.00 - 16.30 นาฬิกา
                      3. กรุณาตรวจสอบวันนัดที่ว่างก่อนจองคิวนัดประชุมผ่านจอภาพ 

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม
image
image
image
image
image
image