Accessibility Tools

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
Kantharalak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ จัดโครงการเพิ่มศักยภาพของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗image
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายสวัสดิ์ สมแก้ว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกันทรลักษ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หลักสูตร พัฒนามาตรฐานการให้บริการด้วยคุณธรรมภายใต้สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ในการนี้ นายสวัสดิ์ สมแก้ว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนามาตรฐานการให้บริการภายใต้สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป” ร่วมกับ นายศตพัฒน์ แขกเพ็ง ผู้พิพากษาศาลจังหวัดกันทรลักษ์ และนายสรรพสิทธิ์ มีสำราญ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดกันทรลักษ์

และเมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นางพรพักตร์ สเตธัม ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดกันทรลักษ์ และนายสมสิทธิ์ บัลลัง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อภิปรายหัวข้อ “การนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน” และ “คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน” ณ โรงแรมเดอะโขง ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี


image เอกสารแนบ