Accessibility Tools

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์
Kantharalak Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ทำการฝึกทบทวนประจำเดือน ให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำศาล ฯimage
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image

วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๑๐ นาฬิกา ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ โดย จ่าสิบโท ณรงค์ฤทธิ์ วงชารี เจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติการ กลุ่มงานเจ้าพนักงานตำรวจศาล ได้จัดการฝึกทบทวนประจำเดือนมีนาคม ให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำศาล ฯ โดยเป็นการฝึกบุคคลท่ามือเปล่ามีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับบุคคลท่ามือเปล่า ฝึกฝนการปฏิบัติท่าบุคคลมือเปล่าให้ถูกต้องแม่นยำ เสริมสร้างระเบียบวินัยและความสามัคคีหมู่คณะ เพื่อสร้างบุคลิกภาพให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำศาล ฯ และให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ ณ ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ


image เอกสารแนบ